Krisplan

Krisplan – för Redbergskyrkans unga

I ETT KRISLÄGE

 1. Sätt dig och andra i säkerhet.
 2. Larma 112, om det är aktuellt.
 3. Samla ledarna och upprätta en gemensam lägesbild.
 4. Bilda en insatsgrupp på plats som delar ut ansvar för följande.
  – Samla deltagarna, informera och lugna.
  – Uppmana att inte sprida info/bilder via sociala medier.
  – Samla ytterligare information.
  – Informera Redbergskyrkans krisgrupp.

Redbergskyrkans krisgrupp

Martina Green 0735097367Församlingspedagog
David Engström 0730-595509 Ordförande ungdomsrådet
Margareta Blomgren 0737-606073Ordförande Redbergskyrkans styrelse
Karin Hultbrand 0737343483Ordförande Redbergskyrkans styrelse
Ctefan Brochmann 0707-472622Pastor och föreståndare för Redbergskyrkan

Vid allvarlig händelse, kontakta någon på den här listan. Om personen inte svarar, ring nästa på listan tills du får svar från någon.

När krisplanen träder i kraft

Vem som helst i verksamheten har rätt att larma för kris. Ta kontakt med någon i krisgruppen och meddela situationen. Vid behov bildas en insatsgrupp bestående av ledare/vuxna på plats. De följer anvisningar på sidan 1 i dokumentet.

Kontaktad krisgruppsperson tar sedan kontakt med övriga i krisgruppen, gör en bedömning av läget och agerar därefter.

Här beskrivs några typfall som skulle kunna inträffa.

Följ först punkt 1 – 4 på sidan 1.

Många andra situationer kan inträffa, använd ditt omdöme och samarbeta!

A Allvarlig sjukdom/skada eller olycksfall

 1. Starta första hjälpen, så gott ni kan.
 2. Meddela anhörig.
 3. Insatsgruppen utser en vuxen att följa med till sjukhuset tills anhörig kommer.
 4. Om möjligt följer krisgruppen upp vårdkontakten.
 5. Krisgruppen avgör vilken information som ska lämnas och till vilka.

B Brand Rädda – Varna – Larma – Släck!

 1. Följ utrymningsplanen.
 2. Insatsgruppen kommunicerar med eventuell brandpersonal.
 3. Insatsgruppen återsamlar och räknar in alla deltagare, ingen får gå hem.
 4. Vid behov kalla in krisgruppen och lämpliga stödpersoner.
 5. Ge information till alla på platsen samtidigt.
  Berätta vad som hänt. Försök att vara tydlig och saklig. Berätta var och när eventuella stödpersoner kommer att finnas. Se till att ge alla närvarande samma information, då behöver personerna inte känna sig osäkra och rykten behöver inte komma i omlopp.
 6. Krisgruppen ansvarar för information till anhöriga m.fl.

C Terrorbrott eller bombhot

 1. Evakuera till lämplig återsamlingsplats inne eller ute.
 2. Vid behov, lås dörrar och fönster, samlas i ett rum utan insyn.
 3. Spärra av och håll om möjligt nyfikna borta.
 4. Räkna in alla deltagande personer med hjälp av deltagarlista.
 5. Ta kontakt med krisgruppen.
 6. Krisgruppen ansvarar för information till deltagare, anhöriga, styrelse, media.

D Dödsfall – deltagare

 1. Krisgruppen tar kontakt med vården alternativt polisen som har i uppgift att meddela anhörig.
 2. Kalla in lämpliga stödpersoner.
 3. All information till deltagarna styrs av krisgruppen.
  Samla alla deltagare som varit med vid händelsen, låt inte någon gå hem omedelbart. Ge information till alla på platsen samtidigt. Berätta vad som hänt. Försök att vara tydlig och saklig. Berätta att stödpersoner kommer att finnas på plats. Ge alla närvarande samma information, då behöver personerna inte känna sig osäkra och rykten behöver inte komma i omlopp.
 4. Krisgruppen informerar regionen, m.fl. och tar ev kontakt med anhöriga.
 5. Förbered ev minnesstund tillsammans med pastor.
 6. Kondoleansbord ställs i ordning av krisgruppen.

E Dödsfall – anhörig

 1. Kontakta ansvarig för aktiviteten.
 2. Se till att den berörda deltagaren tas om hand särskilt.
 3. Vid behov sammankallas krisgruppen.
 4. Ge information till övriga deltagare om det är lämpligt.
 5. Tänk på uppföljning, t.ex. att skicka blommor till deltagaren och framför ett deltagande i sorgen till familjen, gärna genom besök.

F Övergrepp – i den egna verksamheten
(Här gäller inte de fyra första punkterna.)

 • Samtala med ansvarig ledare om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig.
 • Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat.
 • Diskutera med ansvarig ledare hur ni ska gå vidare.
 • Kontakta krisgruppen som sammankallas vid behov.
 • Kom ihåg att under alla förhållanden är barnets säkerhet av yttersta vikt och går före all annan hänsyn.
 • Om misstanken gäller en ledare skall denne genast tas ur verksamheten.
 • Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen gemensamt. Samråd mellan dig, krisgruppen och ansvarig ledare vem/vilka som gör anmälan.
 • Krisgruppen ansvarar sedan för att informera föreningen, församlingen samt equmenia.

F Övergrepp – utanför den egna verksamheten, men som berör våra ledare/deltagare

 • Samtala med ansvarig ledare om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig.
 • Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat.
 • Diskutera med ansvarig ledare hur ni ska gå vidare.
 • Kontakta krisgruppen som sammankallas vid behov.
 • Kom ihåg att under alla förhållanden är barnets säkerhet av yttersta vikt och går före all annan hänsyn.
 • Diskutera igenom vad händelsen kan få för påverkan, eller har haft för påverkan, på vår verksamhet.
 • Vid behov, gör en gemensam anmälan till socialtjänsten och/eller polisen. Samråd mellan dig, krisgruppen och ansvarig ledare vem/vilka som gör anmälan.

Krisplanens Mål och Syfte

”En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra deltagare, våra medlemmar, våra ledare, vår verksamhet eller vårt varumärke.”
Målet med den här krisplanen är att ge de ledare och andra vuxna som finns i föreningens verksamhet kunskap om och beredskap för vad som behöver göras om en kris uppstår. Krisplanen är också en påminnelse om att ”tänka efter innan” och i största möjliga mån undvika kriser av olika slag. (Ur equmenias krisplan).

Krisplanen är upprättad av Ungdomsrådet i Redbergskyrkans Unga hösten 2023, reviderad i januari 2024.

Krisgruppens uppgifter består av att:

 • Informera sig och bedöma händelsens allvar. 

 • Ta beslut om vad som ska ske de närmaste dagarna. 

 • Fördela och prioritera arbetsuppgifter. 

 • Samla in och vidarebefordra information. 

 • Nedteckna händelseförloppet samt dess åtgärder i kronologisk ordning 
löpande. Notera tid, plats och vilka som var där. 

 • Uppföljning, samtal och stöd till dem som påverkas av händelsen.
 • 
Kommunikation med media och myndigheter, möjligen i samråd med 
kommunikatör för riksorganisationen.
 • 
Utvärdera händelsen och hur den hanterades. 


Krisgruppen utser inom sig följande roller:

 • En ordförande, det vill säga en person som har det yttersta ansvaret och vars primära uppgift är att leda och fördela arbetet.
 • En informatör som ansvarar för att inhämta information och informera utåt.
 • En sekreterare som ansvarar för att dokumentera det som händer. Skriv ner efter en tidsaxel vad som hände och när. När fick ni information, fattade beslut etc. Efteråt kan det vara svårt att minnas vad som hände först och vad som hände sedan, och då försvåras möjligheten att utvärdera på ett bra sätt.

Krisgruppens mandat

Krisgruppen har fullt mandat att fatta beslut kring krisen som uppstått. De har också rätt att använda de resurser som finns i förening och församling. Krisgruppen tar hjälp av de personer som de har behov av.

Om någon i krisgruppen är personligt berörd av det som skett, byts den personen ut mot någon annan. I första hand hämtas den nya personen från föreningens eller församlingens styrelse.

Viktiga telefonnummer

Marcus Lind, Generalsekreterare för equmenia (riks): 08-58 00 32 31
Elin Alm, Regional kyrkoledare region väst: 08-580 031 23 eller 0765-01 17 12 George Olvik, Kommunikationschef Equmeniakyrkan riks 08-580 031 35

Socialjouren Göteborg: 031-365 87 00
Polisens tipstelefon: 11414
Tandakuten: 031-16 54 49
Självmordslinjen: 901 01
Ätstörningslinjen: 020-208018
Sjukvårdsupplysningen: 1177
Missing people: 031-760 90 60

Ladda ner Krisplan